Industrie

Industrie

In de industrie worden allerlei soorten gassen voor uiteenlopende doelen ingezet. De bekendste gassen zijn gassen voor de opwekking van energie, zoals aardgas voor stoom, warmte en/of elektriciteit en procesgassen voor productieprocessen zoals stikstof, kooldioxide, waterstof en allerlei andere gassen.

Deze gassen spelen vaak een belangrijke rol in een bedrijfsproces of een chemische processtroom. Onderbelicht en onbekend zijn vaak de mogelijke gevaren, de milieurisico’s en de (verlies)kosten of misgelopen inkomsten door gassen wanneer deze vrijkomen en weglekken in de
industrie.

Het monitoren en preventief voorkomen van lekkages en emissies van gassen is daarom van groot belang binnen de industrie.

Gascamera Services heeft veel ervaring met het opsporen en registreren van gaslekkages en emissies in bedrijfsprocessen. Het grote voordeel van onze inspectiemethodieken, ten opzichte van overige gangbare technieken, is dat bedrijfsprocessen onafhankelijk van onze inspecties kunnen doordraaien en niet hoeven te worden onderbroken. Daarbij komt dat wij de inspecties op veilige afstand met inachtneming van de voorschriften goed kunnen detecteren. Onze procestechnologische en technische bedrijfskundige kennis maakt dat wij naast het opsporen en vaststellen van emissies bedreven zijn in het (pro)actief meedenken voor het (toekomstig) vermijden van emissies.

In uw milieu, kwaliteit en/of monitoringsprogramma’s kunnen profiteren van de diensten die Gascamera Services biedt. Zo kunnen wij u ondersteunen bij
uw milieuregistraties en verplichtingen tan aanzien van broeikasgasemissies, uw emissieregistratie of uw duurzaamheidsrapportages.

Voordelen

  • Snelle detectie
  • Eenvoudige detectie op slecht/niet toegankelijke locaties
  • Zonder onderbreking van processen
  • Pro-actief preventie

Veel toegepaste gassen die u wellicht gebruikt en zou willen detecteren zijn: methaan, propaan, butaan, ethyleen, propyleen, koolmonoxide, koolstofdioxide, lachgas of koelmiddelen.

Projecten

Soprema

Danone

Frimex